Untitled Document
 
 
 
 
 
 
 
แบบคำร้องการร้องเรียน/ร้องทุกข์/ร้องเรียนการทุจริต
 
เขียนที่
 
เรียน นายกเทศมนตรีตำบลบางเป้า
      ข้าพเจ้า อยู่บ้านเลขที่
ถนน หมู่ที่
ตำบล อำเภอ จังหวัด
เบอร์โทรศัพท์ อีเมล์
มีความประสงค์ที่จะร้องเรียนนายกเทศมนตรีตำบลบางเป้า มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ :
   
รหัสส่งข้อมูล :