Untitled Document
 
 
 
 
 
 
 
งานด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
     
   
 
   ภาวะโลกร้อน หมายถึง การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศที่เกิดจากการกระทำของมนุษย์ ที่ทำให้อุณหภูมิเฉลี่ยของโลกเพิ่มสูงขึ้น ก๊าซเรือนกระจกที่สำคัญ ได้แก่ 1. ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ เกิดจาก การเผาไหม้เชื้อเพลิง โรงงานอุตสาหกรรม และการตัดไม้ทำลายป่า 2. ก๊าซมีเทน เกิดจาก การย่อยสลายซากสิ่งมีชีวิตในพื้นที่ที่มีน้ำขัง เช่น นาข้าว 3. ก๊าซไนตรัสออกไซด์ เกิดจาก อุตสาหกรรมที่ใช้กรดไนตริกในกระบวนการผลิต และการใช้ปุ๋ยไนโตรเจนในการเกษตรกรรม ปัญหาโลกร้อนส่งผลกระทบต่อประเทศไทย 1. ทำให้ฤดูกาลของฝนเปลี่ยนแปลงไป 2. ผลผลิตทางการเกษตรจะลดลง 3. สัตว์น้ำจะอพยพไปตามการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิน้ำทะเล 4. มนุษย์จะเสียชีวิตเนื่องจากความร้อนมากขึ้น คนไทยสามารถช่วยกันแก้ไขปัญหานี้ได้อย่างไร 1. ร่วมกันใช้ก๊าซธรรมชาติแทนถ่านหินและน้ำมัน 2. ใช้พลังงานทดแทน เช่น จากแสงอาทิตย์ ลม ชีวมวล 3. รักษาป่าที่มีอยู่ให้คงอยู่ต่อไป 4. ศึกษาและปรับปรุงวิธีการใช้ปุ๋ยให้เหมาะสมกับชนิดของพืช 5. ใช้ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ 6. เพิ่มประสิทธิภาพในด้านการคมนาคม
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่  
     
 
ประกาศเมื่อ 10 กุมภาพันธ์ 2557