Untitled Document
 
 
 
 
 
 
 
หนังสือ/คำสั่ง สถ.
     
หนังสือ/คำสั่ง สถ. ระเบียบกระทรวงมหาด ไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การ จ่ายงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2553
   
 
   
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่  
     
 
ประกาศเมื่อ 23 มีนาคม 2553