กิจกรรมเด่น
กิจกรรม : การแถลงนโยบายต่อสภาฯ(๑๓ พ.ค.๖๔)

รายละเอียด :
    📢การประชุมสภาเทศบาลตำบลบางเป้า สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ วันพฤหัสบดี ที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมศาลหลักเมืองท่าเทศบาลตำบลบางเป้า ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ - ไม่มี ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง นายกเทศมนตรีตำบลบางเป้า แถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลตำบลบางเป้า ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง การคัดเลือกและเสนอชื่อสมาชิกสภาเทศบาล - ไม่มี ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องที่เสนอใหม่ ๕.๑ เรื่องการคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาล เพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลบางเป้า มีดังนี้ ๑. นายชลิน อ่อนเกลี้ยง ๒. นายสัมพันธ์ สงค์คด ๓. นายสุพจน์ สุขด้วง ๕.๒ เรื่องการคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาล เพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบางเป้า มีดังนี้ ๑.นายตรีจักร รักราวี ๒.นายชัยวัฒน์ เขาพรง ฑ.นางสาววรรณิภา กันตังพันธุ์ ๕.๓ ญัตติคัดเลือกคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลตำบลบางเป้า มีดังนี้ ๑. นายสุพจน์ สุขด้วง ๒. นายชลิน อ่อนเกลี้ยง ๕.๔ ญัตติการแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิทางการศึกษา มีดังนี้ ๑.นายตรีจักร รักราวี ๒.นางราศี วังขุนพรหม ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่อง อื่นๆ -ไม่มี
 
ประกาศเมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2564    อ่าน 44 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**