กิจกรรมเด่น
กิจกรรม : การประชุมสภาเทศบาลตำบลบางเป้าครั้งแรก
รายละเอียด :
    

การประชุมสภาเทศบาลตำบลบางเป้าครั้งแรก วันพฤหัสบดีที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมศาลหลักเมืองท่า เทศบาลตำบลบางเป้า โดยมีนายจักรพงษ์ รัชนีกุล นายอำเภอกันตัง เป็นประธานกล่าวเปิดประชุมสภาเทศบาลตำบลบางเป้าครั้งแรก

โดยวาระการประชุม ดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ประธานสภาเทศบาลฯชั่วคราวแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม
-ไม่มี
ระเบียบวาระที่ 3
3.1เรื่อง การเลือกประธานสภาเทศบาล
- ผู้ได้รับแต่งตั้งเป็นประธานสภาเทศบาลตำบลบางเป้า คือ นายสุทัศน์ ซ่วนซี่ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบางเป้า เขต 2
3.2 การเลือกรองประธานสภาเทศบาลและเลขานุการสภาเทศบาล รายนามดังนี้
1.นายผิน บุญพรหม สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบางเป้า เขต 1 เป็นรองประธานสภาเทศบาลตำบลบางเป้า
2.นายวรัศกรณ์ สุดสาคร ปลัดเทศบาล เป็นเลขานุการสภาเทศบาลตำบลบางเป้า
3.3 การกำหนดสมัยสามัญประชุม ประจำปี พ.ศ.2564
ดังนี้
สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 7-30 พฤษภาคม 2564
สมัยสามัญ สมัยที่ 2
ตั้งแต่วันที่ 1-30 สิงหาคม 2564
สมัยสามัญ สมัยที่ 3
ตั้งแต่วันที่ 1-30 ตุลาคม 2564
สมัยสามัญ สมัยที่ 4
ตั้งแต่วันที่ 1-30 ธันวาคม 2564
และกำหนดสมัยการประชุม สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2565 สมัยแรก ตั้งแต่วันที่ 1-28 กุมภาพันธ์ 2565
ระเบียบวาระที่ 5 -ไม่มี
 
ประกาศเมื่อวันที่ 06 พฤษภาคม 2564    อ่าน 55 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**